Úlohou návštevného poriadku (ďalej len NP) je informovať návštevníkov Petržalskej plavárne (ďalej len PP) o spôsobe užívania priestorov PP v nadväznosti na právne predpisy súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosti, prevádzkovými pravidlami, technologickými postupmi a všeobecne platnými morálnymi zásadami.

Povinnosťou každého návštevníka je oboznámiť sa pri vstupe do priestorov PP s aktuálnym NP. Zakúpením si akéhokoľvek vstupu vyjadruje návštevník súhlas s pravidlami NP a zaväzuje sa rešpektovať ich, ako aj aktuálne pokyny a informácie službukonajúceho personálu. Všetky aktuálne pokyny sú nadradené všeobecne platným pokynom.

1. Návštevník vstupuje do priestorov PP na základe uhradeného vstupného podľa aktuálne platného cenníka, prostredníctvom náramku s čipom. Zakúpenie si vstupného nasleduje podľa poradia ako návštevníci prichádzajú do priestorov PP, navzájom si sledujú postupovanie k pokladničnému pultu, bez predbiehania sa v rade. Rodičia, ktorí zabezpečujú sprievod svojich detí na kurzy plávania, sa zdržiavajú v priestoroch šatne len na nevyhnutne potrebný čas na prezliekanie detí a nevstupujú do priestorov bazénovej časti plavárne bez zakúpeného vstupu.

2. Možnosť zakúpenia posledného vstupu platí pre bazénovú časť do 21:00 a pre wellness časť do 20:00, a to počas pracovných dní, víkendov i sviatkov. Opustenie priestorov bazénovej i wellness časti plavárne sa vyžaduje najneskôr 15 minút pred ukončením prevádzkových hodín plavárne (t.j. o 21:45).

3. O aktuálne platných cenách informuje personál pokladne a cenník, ktorý je v tlačenej podobe dostupný na pulte pri pokladniciach. Personál pokladne a upozornenia v tlačenej podobe umiestnené vo vstupnej hale informujú o aktuálnych zmenách súvisiacich s prevádzkou PP.

4. Na vstup do priestorov PP ani na pobyt v priestoroch PP nie je právny nárok, a to ani v prípade, že vstup do priestorov PP je podmienený zaplatením vstupného poplatku.

5. Pred vstupom do priestorov šatne a prechodom cez vstupný turniket je návštevník povinný sa prezuť alebo vyzuť, svoju obuv z vonkajšieho prostredia, v ktorej prišiel, si uložiť do odkladacej skrinky umiestnenej v priestore vstupnej haly, uzamknúť si ju, kľúč si vziať so sebou a uložiť si ho počas pobytu na plavárni v uzamykateľnej šatňovej skrinke. Do priestorov šatne vstupuje výlučne naboso alebo v čistej plážovej obuvi. Pri odchode z plavárne je návštevník povinný kľúč od svojej odkladacej skrinky na obuv nechať v zámke.

6. Strata kľúča od skrinky na topánky je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka. Skrinka bude uvoľnená až po uhradení poplatku.

7. Prechodom cez vstupný turniket sa spustí odčítavanie zakúpeného vstupu, končí sa odovzdaním náramku a prechodom cez výstupný turniket. Do doby platnosti vstupu sa započítava aj čas na prezlečenie, osušenie a opätovné prezlečenie. Akýkoľvek iný spôsob vstupu a opustenia priestorov PP, okrem prechodu cez vstupný/výstupný turniket, je považovaný za nerešpektovanie NP. V prípade prekročenia vopred uhradeného časového vstupu je návštevník povinný uhradiť doplatok stanovený v aktuálne platnom cenníku.

8. Plánovaný vstup organizovaných detských skupín (športové kluby, záujmové skupiny, detské letné tábory, prázdninové detské tábory apod.) musí byť nahlásený minimálne 24 hodín vopred a odsúhlasený službukonajúcim prevádzkovým manažérom. Zároveň sa pre umožnenie vstupu vyžaduje prítomnosť a dohľad jedného dospelého človeka ako sprievodu na maximálne 5 detí. V prípade nedodržania uvedených podmienok nebude skupine umožnený vstup do priestorov plavárne.

9. Deti do 12 rokov majú povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov, alebo bez sprievodu, na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu, ktorý osobne predloží personálu pokladne PP.

10. Odloženie cenných vecí v priestoroch šatní je na vlastnú zodpovednosť a PP nezodpovedá za prípadné škody, ktoré mohli nerešpektovaním tohto nariadenia vzniknúť, na tento účel slúži odkladací priestor v priestore vstupnej haly. Odkladanie si osobných vecí, odevu alebo obuvi mimo určeného miesta je na vlastnú zodpovednosť návštevníka PP.

11. Po prechode do priestorov šatní si návštevník priloží svoj náramok k čítaciemu zariadeniu, ktoré mu určí číslo šatňovej skrinky, kde si môže uložiť oblečenie a ostatné osobné veci. Každý sektor šatňových skriniek má samostatné čítacie zariadenie.

12. Náramok je neprenosný a zneužitie výmeny náramku bude riešené vykázaním osoby z priestorov plavárne

13. Na vyzliekanie/obliekanie slúži v priestore spoločných šatní 6 prezliekacích kabínok.

14. Po uzatvorení svojej šatňovej skrinky je návštevník povinný si uzatvorenie skrinky skontrolovať a v prípade poruchy okamžite hlásiť problém personálu v pokladni.

15. Cudzie predmety nájdené v priestoroch PP je návštevník povinný odovzdať službukonajúcemu personálu.

16. Každý návštevník je povinný pred vstupom do bazénovej (aj saunovej) časti plavárne sa prezliecť do plaviek, dôkladne sa umyť mydlom a osprchovať sa. Vstupovať do bazénov v odevoch nevhodných na kúpanie alebo v spodnej bielizni je zakázané. Pohybovať sa v priestoroch plavárne v bežnom odeve môže len personál plavárne, s výnimkou vstupnej haly a šatne.

17. Do priestorov PP je zakázaný vstup chorým osobám, osobám s kožnými alebo inými vodou prenosnými ochoreniami, osobám zahmyzeným, osobám pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok, osobám s epilepsiou a osobám, ktorým službukonajúci personál udelil v minulosti zákaz vstupu.

18. Osobám s obmedzenou pohyblivosťou/orientáciou, nevidiacim a slabozrakým je vstup do bazénov povolený len za stáleho dohľadu zodpovednej sprievodnej osoby, v opačnom prípade má plaváreň právo takejto osobe neumožniť vstup z dôvodu ohrozenia vlastného zdravia a bezpečnosti, ako aj ostatných návštevníkov alebo personálu.

19. Návštevníkom je zakázané pohybovať sa mimo vyhradených priestorov PP, zdržiavať sa v budove PP mimo prevádzkových hodín, vodiť do PP zvieratá, fotiť a natáčať cudzie osoby bez ich súhlasu, znečisťovať vodu a tiež aj ostatné priestory PP.

20. Za poškodenie alebo znečistenie zariadenia, stratu alebo poškodenie zapožičaných vecí alebo škodu spôsobenú na majetku iných návštevníkov je návštevník povinný túto škodu uhradiť v plnej výške. Za znečistenie bazéna je osoba, ktorá znečistenie spôsobila alebo osoba, ktorá sprevádza dieťa, ktoré spôsobilo toto znečistenie, povinná uhradiť poplatok vo výške stanovenej v cenníku.

21. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí zanedbaním pravidiel návštevného poriadku alebo vlastnou neopatrnosťou, prípadne za poranenia spôsobené mu iným návštevníkom, PP nenesie zodpovednosť!

22. Vstupovať do priestorov druhého pohlavia je zakázané, s výnimkou detí do 6 rokov a odôvodneného vstupu službukonajúceho personálu.

23. V priestoroch PP návštevníci dodržiavajú zásady hygieny, riadia sa orientačnými a informačnými tabuľami, svojím správaním neobťažujú iných návštevníkov, dbajú na zásady mravnosti, slušnosti a rešpektujú príkazy službukonajúce-ho personálu.

24. V priestoroch PP je zakázané – jesť, fajčiť, nosiť nebezpečné, ostré, chemické predmety, predmety zo skla alebo iného rozbitného materiálu a výbušné látky, ktoré môžu spôsobiť zranenia. Aby bolo možné dodržiavať pitný režim, sú v priestore bazénovej časti PP nainštalované fontánky s pitnou vodou alebo návštevníci užívajú vlastné nápoje, ktoré musia byť v nerozbitných nádobách.

25. Každý návštevník je povinný dbať na ochranu a bezpečnosť vlastného zdravia, ako aj ostatných návštevníkov PP.

26. Návštevníci PP sú povinní dodržiavať výstražné, príkazové, zákazové a informačné pokyny, nesmú ich ničiť, poškodzovať alebo odstraňovať.

27. V prípade, ak chce návštevník v priestoroch PP vykonávať organizovanú výučbu plávania, je povinný si vopred prenajať časť bazéna (dráhu) na základe zmluvy o prenájme alebo poskytnutia služby alebo objednávky po predchádzajúcom vzájomnom si odsúhlasení dátumu a času prenájmu, najneskôr do piatku do 12.00 hod. predchádzajúceho týždňa k termínu prenájmu. V prípade, ak službukonajúci personál zistí porušenie tejto povinnosti, vykáže tohto návštevníka z priestorov PP.

28. Zakazuje sa vykonávať organizovanú výučbu plávania v plaveckých dráhach vyčlenených pre verejnosť. V prípade porušenia tohto zákazu bude návštevník z priestorov PP okamžite vykázaný.

29. Plavecký bazén je určený výlučne pre plavcov, plavčík upozorňuje a usmerňuje plavcov v bazéne podľa ich plaveckej kondície, aby zaujali miesto v dráhe zodpovedajúcej ich plaveckým schopnostiam.

30. Plavecké dráhy sú označené v prípade prenájmu komerčným subjektom. Návštevníci sú povinní opustiť dráhu, ktorá je prenajatá komerčnému subjektu s dostatočným časovým predstihom, aby nebránili jej využívaniu v uvedenom časovom rozsahu subjektu, ktorý si dráhu prenajíma. Minimálne 2 plavecké dráhy sú stále k dispozícii verejnosti. Po 17.00 hod. je verejnosti k dispozícii všetkých 5 plaveckých dráh, vyčlenená je jedna dráha pre rýchlych plavcov a jedna dráha pre plávanie s pomôckami.

31. Deti do 3 rokov majú vstup do bazénov povolený len s použitím detských plaviek (plienky na plávanie) s priliehavou gumičkou okolo nôh. Detský bazén je určený pre deti od 6 do 36 mesiacov. Dospelé osoby majú vstup do detského bazéna zakázaný, smú sa zdržiavať v okolí bazéna, iba ak sa nachádza v bazéne ich dieťa. Rodič nesmie nechať dieťa v bazéne bez dozoru!

32. V prípade, že rodič nemá pre dieťa plienku alebo plavky s gumičkou je povinný si zakúpiť pri vstupe plienku do vody podľa aktuálneho cenníka

33. Pobyt pre deti neplavcov do výšky 130 cm v relaxačnom (oddychovom) bazéne je dovolený len s použitím záchranných pomôcok – plávacieho kolesa s fixačnými nohavičkami, plaveckej vesty, rukávnikov a plaveckých okuliarov. Zakázané je používanie obyčajného plávacieho kolesa, šnorchla a potápačskych okuliarov.

34. V relaxačnom bazéne je zakázané vykonávať akúkoľvek formu organizovaných športových aktivít/tréningov. Bazén slúži výlučne na relaxovanie.

35. Pri využívaní toboganu je návštevník povinný riadiť sa pokynmi umiestnenými pri atrakcii a rešpektovať ich, ako aj dodržiavať usmernenia službukonajúceho plavčíka.

36. Vstupovať do všetkých bazénov, tobogánu a aj sáun so žuvačkou je zakázané.

37. Správať sa neprimerane hlučne, pískať, behať okolo bazénov po mokrých plochách, rušiť ostatných návštevníkov, vzájomne sa potápať, zrážať iných návštevníkov, predbiehať sa na tobogane alebo vstupovať v akejkoľvek obuvi do bazénov je zakázané.

38. V prípade úrazu, poranenia alebo nevoľnosti je návštevník povinný privolať a informovať plavčíka.

39. Sauny sú spoločným priestorom obidvoch pohlaví, preto pri pobyte v tomto priestore sa vyžaduje slušné správanie bez obťažovania ostatných návštevníkov.

40. V saune sa vyžaduje vlastná osuška, ktorú je možné si za poplatok zapožičať.

41. Návštevníci sauny sa riadia zásadami správneho saunovania, ktoré sú k dispozícii v priestoroch sauny a pokynmi službukonajúceho personálu.

42. Návštevníci sú povinní v priestoroch PP dodržiavať pokyny plavčíkov a ďalšieho službukonajúceho personálu.

43. NP je záväzný pre všetkých návštevníkov a zamestnancov PP.

44. Z priestorov PP môže byť vykázaný návštevník bez nároku na vrátenie zaplateného vstupného, ktorý napriek predchádzajúcim upozorneniam službukonajúceho personálu nedodržiava pokyny alebo NP, je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, svojím neprimeraným správaním ohrozuje bezpečnosť a zdravie svoje alebo ostatných návštevníkov, poškodzuje alebo znečisťuje priestory a zariadenie PP.

45. Pri opakovanom porušení NP má službukonajúci personál právo udeliť návštevníkovi zákaz vstupu do priestorov PP.

46. Ak službukonajúci personál zakáže návštevníkovi ďalšie zotrvanie v priestoroch PP (vykáže ho) z dôvodov uvedených v tomto NP, alebo v prípade zákazu vstupu do priestorov PP, nemá návštevník právo na vrátenie či náhradu vstupného poplatku.

47. V prípade, že návštevník na výzvu neopustí PP dobrovoľne, službukonajúci zodpovedný pracovník môže požiadať o zákrok príslušníkov polície.

48. Odporúčania, upozornenia, priania a sťažnosti môže návštevník podať písomne formou reklamačného zápisu (k dispozícii v pokladni) alebo ústne službukonajúcemu zodpovednému pracovníkovi.